DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1‑ 25.08.1949 gün ve 3/9805 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve daha sonra Dernekler Kanunu kapsamına girmiş olan Derneğin adı “DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ”dir.

Derneğin Merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.

14.10.1994 gün ve 94/6182 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dernek ünvanında “Türk” ve “Milli” kelimelerinin kullanılmasına izin verilmiş olup, 19.12.1997 gün ve 97/10449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de “Kamu Yararına Çalışan Dernek” olmuştur.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği, bundan böyle kısaca “DEK-TMK” olarak yazılacak ve “Dernek” olarak anılacaktır.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 2- Derneğin amacı;

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı; Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katkıda bulunarak, ulusal ve uluslararası boyutta enerjinin erişilebilirliği, sağlanabilirliği ve kabul edilebilirliği ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek; ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini gözönünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyeli, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapmak; çalışma sonuçlarını, görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak; tüm faaliyetini tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 3- Dernek, amacını gerçekleştirmek için;

3.1 – 1923 yılından beri Dünya’da enerjinin sürdürülebilir arz ve kullanımının tüm kesimlerin hizmetine sunulması için uluslararası boyutta çalışmalar yapan ve merkezi Londra’da bulunan Dünya Enerji Konseyi bünyesinde Türkiye’yi temsil eder; Dünya Enerji Konseyi ile teknik bilgi alışverişinde bulunur; Dünya Enerji Konseyi tarafından düzenlenen İcra Meclisi ve Komisyon toplantıları ve Kongrelerde, Dünya Enerji Konseyi üyesi ülke Komite’lerince düzenlenen ve duyurusu Dünya Enerji Konseyi tarafından yapılan toplantılarda Türkiye’yi temsil edecek üyeleri seçer, toplantıya katılmaları için girişimde bulunur, toplantılarda tartışılacak konularda “Türk tarafı görüşünü” hazırlar, toplantı sonuçları hakkında Dernek üyelerine, diğer ilgililere ve kamuoyuna bilgi sunar.

3.2 – Enerji alanında faaliyet gösteren bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kamu ve özel kuruluşlar, müşavirlik firmaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar ve gerçek kişilerin Derneğe üye olmalarını teşvik eder, onların bir araya gelmelerini ve enerji ile ilgili her türlü konuda çalışma yapmalarını sağlamak üzere Çalışma Gurupları kurar ve bu çalışma sonuçlarının ülkemiz yararına kullanılabilmesi için Dernek üyelerine ve diğer ilgililere duyurur.

3.3- Enerji potansiyeli, üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtımı, ticareti, kullanımı, ekonomik büyüme, enerji ilişkileri, enerji temin ve kullanımının sosyal ve çevresel yönleri, enerji politikası ve stratejileri ile ilgili teknik, ekonomik, hukuksal ve yeniden yapılanma konularında çalışma ve araştırmalar yapar ve yaptırır, istatistik nitelikli bilgi toplar, bu çalışmaların sonuçlarından Dernek üyelerinin ve kamuoyunun yararlanması için kitap, bülten, broşür, dergi yayımlar, elektronik haber bülteni çıkartır.

3.4- 3.3 fıkrasında belirtilen konularda ulusal, bölgesel, uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, panel, sergi ve benzer etkinlikler düzenleyerek bu konularda bilgi alışverişini sağlar, bu toplantıların bildiri ve sonuç raporlarını hazırlar ve yayımlar.

3.5- Enerji alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör kuruluşları ve derneklerle en üst düzeyde yakın işbirliğini sağlayarak enerji ile ilgili veri ve her türlü bilginin toplanmasını koordine eder ve bilgi değişiminde bulunarak “Bilgi Bankası” görevi yapar. Bu amaca yönelik olarak gerektiğinde enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara kurucu üye veya üye olur.

3.6- Ulusal ve uluslararası kuruluşlara araştırma ve analiz projeleri yapmak üzere teklif sunar, ortak projeler yürütür. Bu proje çalışmaları için araştırmacılar ve uzmanlar çalıştırır.

3.7- Bir “Düşünce Kuruluşu” olarak ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının enerji alanında yaptığı çalışma ve yayınlar aracılığıyla enerji teknolojisindeki yenilikleri izler, dünyadaki sosyal ve ekonomik politikalardaki son gelişmeleri izleyerek bunların enerji sektörünün uzun vadeli hedeflerine olan etkileri ve ülke kalkınmasına olası etkileri üzerinde çalışmalar yapar ve izlenmesi gereken ulusal politika ve stratejiler ile ilgili düşünce ve önerilerini ilgili makamlara ve kamuoyuna sunar, bu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı olur.

3.8- Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde Merkez Bürosunu yeterli eleman ve ekipmanla donatır.

3.9- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek ve 3.3 ve 3.4 fıkralarında belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak, kitap, bülten, broşür, dergi, elektronik haber bülteni yayımlamak ve kongre, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, panel, sergi vb. etkinliklerin organizasyonunu derneğin çalışma konuları ile dernek amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak amacıyla, ticari işletme kurabilir ve işletebilir. Bu madde gereğince kurulacak ticari işletmeden elde edilecek net gelir-gider farkı derneğe gelir olarak kaydedilir ve hiçbir ad altında üyelere dağıtılamaz.

KURUCULAR:

Madde 4 ‑ Dernek Kurucu Üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları Madde 28’de belirtilmiştir.

ÜYELİK VE ÜYELİĞE KABUL:

Madde 5‑

5.1- Tüzel ve gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

5.2- Üyelik için Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan tüzel ve gerçek kişilerin Dernek üyesi olabilmeleri için:

  • Madde 2 ve 3’de belirtilen Derneğin amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemeleri,
  • Kendilerine önceden bildirilen Dernek giriş aidatı ile yıllık aidatını ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık gecikme cezasını her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar ödemeyi kabul etmeleri,
  • İlgili Kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları,
  • Aday olan gerçek kişilerin, Derneğin iki gerçek kişi üyesinden referans mektubu almaları gereklidir.

5.3- Derneğe üye olmak üzere yazılı istekte bulunanların durumları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve inceleme sonucu otuz gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır. Bu karar yazı ile başvuru sahibine duyurulur.

TÜZEL KİŞİLERİN ÜYELİK ŞARTLARI:

Madde 6-

6.1- Enerji ve çevre konularına ilgi duyan veya faaliyet gösteren, Derneğe amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, endüstri, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik kuruluşları, bilimsel ve teknik araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, birlikler, dernekler ve vakıflar, enerji sektörü ile ilgili sendikalar Derneğe üye olabilirler.

6.2- Tüzel kişiliği olan üyeleri, enerji ve çevre işleri ile ilgili araştırma, etüt, planlama, projelendirme, yatırım, finansman temini, enerji tesisi kurmak veya ilgili teçhizatı imal etmek, enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve tüketimi ve çevreyi koruma konularından en az biri ile ilgili olmaları gerekir.

GERÇEK KİŞİLERİN ÜYELİK ŞARTLARI:

Madde 7 – Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, enerji veya enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış olmalıdır.

ÜYELİKTEN AYRILMA:

Madde 8 ‑ Üyeler, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydı ile diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Bu halde, haklarında yasal takibe başlanılmamış olmak kaydıyla birikmiş borçlarının tüm ferileriyle birlikte tahsilinden Yönetim Kurulunca vazgeçilebilir.

ÜYELİĞE SON VERME:

Madde 9:

9.1  Aşağıda belirtilen davranışlarda bulunan bir üyenin Dernek ile olan ilişkisine Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının 2/3‘ünü sağlayan oy çokluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

Üyelikten çıkarılanlardan Derneğe olan borçları tahsil edilir. Vefat eden üyelerin borçları varsa silinir.

a) Dernek tüzüğüne ve çalışma esaslarına uymamak,

b) Dernek aleyhine veya Derneği kamuoyu önünde küçük düşürücü sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, Yönetim Kurulu’nun iznini almadan Dernek adına kendi görüşlerini sözlü veya yazılı olarak beyan etmeyi, yazılı uyarıya rağmen, sürdürmek,

c) Genel Kurul kararıyla kesinleşen ve madde 19 a, b, c fıkralarında belirtilen mali yükümlülüklerini kendisine yazılı olarak yapılacak bildirime rağmen üç ay içinde yerine getirmemek,

d) Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmak,

e) Dernek üyesi iken, derneklere üye olma hakkını yasal olarak kaybetmek.

9.2- Kendi istekleriyle üyelikten ayrılanlar veya üyeliğine son verilenler, ilgili kanunlarda ve Dernek tüzüğünde belirtilen şartlara uymak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından tekrar Derneğe üye yapılabilir. Tekrar Derneğe kaydı yapılan bu üyelerin eskiden birikmiş tüm borçları ile birlikte Derneğe giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemeleri şarttır.

ONUR ÜYELİĞİ PAYESİ :

Madde 10‑ Derneğe veya Enerji Bilimi ve Teknolojilerinin gelişmesine büyük emeği geçmiş olanlara Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyeliği Payesi verilebilir. Onur Üyeliği Payesini kazanmış Dernek üyelerinin hak ve sorumlulukları devam eder. Onur Üyeliği payesini kazanmış fakat Dernek üyesi olmayanlar, Genel Kurul toplantı ve görüşmelerine katılmakla beraber, oy kullanamazlar.

DERNEK ORGANLARI:

Madde 11‑ Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

GENEL KURUL:

Madde 12-

12.1 – Genel Kurul Dernek üyelerinden oluşur ve Derneğin en büyük ve en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul, üç yılda bir, Mart ayı içerisinde, Ankara’da, önceden ilan edilen ve üyelere tebliğ edilen yerde olağan olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır.

Ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak da Ankara’da toplanır.

Denetim Kurulu’nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantıya Çağrı Yöntemi;

12.2 – Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen usüllere göre toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere mektupla duyurulur. Toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Genel Kurul’un toplanması zorunludur.

Bu durumda üyeler, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden Genel Kurul toplantısına çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri;

12.3 – Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.

Toplantının Yapılış Yöntemi;

12.4 – Genel Kurul toplantısı üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Üyenin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurul’a katılır ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeterli sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ile iki Yazman Üye açık oy ile seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Yazman Üyeler toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkan ve Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem değiştirilemez.

Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13‑ Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

b) Dernek gelir-gider hesapları ve bilançosunun görüşülüp karara bağlanması,

c) Her yıl için ayrı ayrı olmak üzere, gelecek üç yıllık çalışma dönemi için hazırlanan gelir-gider bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması, yıllık aidat, giriş aidatı ve aidat borçlarını zamanında ödemeyenler için uygulanacak yıllık gecikme cezası miktarlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu’na gerektiğinde üyelik giriş ve yıllık aidatlarında artırma yapma yetkisinin verilmesi,

d) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

e) Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

f) Derneğin aynı amaca yönelik ulusal kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki komite veya kuruluşlara üye olarak katılması yahut ayrılması, onlarla proje anlaşması yapması hususunda yasaların öngördüğü izinleri almak ve gerekli bildirimleri yapmak şartıyla Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

h) Derneğin feshedilmesi,

i) Dernek için gerekli büro demirbaşı ve sair taşınır – taşınmaz malların satın alınması veya mevcut büro demirbaş ve sair taşınır – taşınmaz malların satılması, borç alınması, Ankara Valiliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınması, hizmet personelinin işe alınması ve işten çıkartılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

j) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için yaptıkları zorunlu harcamaları karşılamak üzere ödenecek huzur hakkı miktarının tespit edilmesi,

k) Dernek hizmetleri için Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,

l) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU:

Madde 14:

14.1 – Genel Kurul tarafından Dernek Yönetim Kurulu’na  üç yıllık süre için gizli oyla toplam oniki asıl ve yedi yedek üye seçilir. Asıl üyelerden sonra en çok oy alan adaylar sırasıyla yedek üye olurlar.

14.2- Yönetim Kurulu’na seçilen tüzel kişiler bu Kurulda en yüksek yöneticileri veya bu yöneticiler tarafından kuruluşları bünyesinden seçilecek birer kişi tarafından tam yetki ile temsil edilirler. Bu şekilde görevlendirilen temsilcilerin kuruluşlarınca geri çekilmesi veya kuruluşlarından ayrılması halinde yerlerine aynı nitelikte yeni bir yetkili temsilci geçer.

14.3 – Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçerler.

Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda; Genel Sekreter, Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın yokluğunda Başkanın görevini yürütür.

14.4 – Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda benzer tüzel veya gerçek kişiler arasından seçilmiş yedek üyeler Yönetim Kurulu’na katılır. Yedek üye, yerini aldığı asıl üyenin geri kalan süresini tamamlar

14.5 – Yönetim Kurulu’nda kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı tarihinden en az bir gün önce Yönetim Kurulu’na mazeret beyanını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Dernek üyesi olup, Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi’nde Başkanlık veya Başkan Yardımcılığı veya Şeref Başkanlığı yapmış üyeler, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer kişiler gerektiğinde oy kullanmamak koşulu ile deneyim ve görüşlerinden yararlanmak amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilirler.

YÖNETİM KURULU, YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER VE SAYMAN ÜYENİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15 :

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

15.1 ‑ Yönetim Kurulu her ay en az bir defa Başkan’ın daveti ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve aşağıda belirtilen hususları görüşerek karara bağlar.

a) Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurul’a faaliyet raporu sunmak,

b) Madde 2 ve 3’de belirtilen amaç ve konular doğrultusunda Dernek çalışmalarını düzenlemek, programlanan etkinlikleri gerçekleştirmek için Dernek üyeleri ve/veya üye olmayanlar arasından danışma ve çalışma gurupları oluşturmak ve bu gurupların çalışma esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelikleri çıkarmak ve gerektiğinde bunlar üzerinde değişiklik yapmak,

c) Çalışma gruplarının sunacağı raporlarda belirtilen sonuç ve önerileri de göz önünde tutarak gerekli görülen konularda Milli Komite görüşünü oluşturmak,

d) Derneğin tüzel kişiliğinin temsil edileceği durumlarda, Yönetim Kurulu üyelerini veya Dernek üyelerini seçmek, görevlendirmek ve yetki vermek,

e) Derneğin bilanço ve netice hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek üç yıllık çalışma dönemi gelir-gider bütçesini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

f) Her yıl bütçe giderlerini karşılamak amacıyla öngörülen toplam bağış miktarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak,

g) Genel Kurul’un yetki vermesi üzerine, Dernek için taşınmaz mal satın almak veya Derneğin taşınmaz malını satmak,

h) Genel Kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, İlgili mevzuatın ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

i) Dernek üyeliği için başvuranların kabulü hakkında karar vermek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde Ankara Valiliği’ne bildirmek,

j) Dernek üyeliğinden çıkarmaya Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3’nün oy çokluğu ile karar vermek, üyelikten çıkarılma kararının bildiriminden sonra bizzat üyenin 15 gün içerisinde yazılı itiraz etmemesi halinde söz konusu üyenin kaydını silmek, üyelikten çıkarılan üye, varsa tüm ödenti borçlarını vermediği takdirde, uygun görülürse yasal yollara başvurarak alacağını tahsil etmek,

k) Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olma önerisini Genel Kurula sunmak, Genel Kurulca onaylanan kuruluşlara üye olma işlemini yapmak,

l) Enerji ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, enerji ile ilgili yayın ve periyodiklere abone olmak,

m) Her yıl yeniden saptanan Dünya Enerji Konseyi yıllık üyelik aidatını ödemek,

n) Dernek çalışmaları için gerekli Yönetmelikleri hazırlamak,

o) Dernek Genel Koordinatörünü ve diğer büro personelini tayin etmek, çalışma şartlarını ve ücretlerini belirlemek, hizmet sözleşmelerini yapmak, her türlü özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, terfi ettirmek, taltif etmek, cezalandırmak ve hizmet sözleşmelerini feshetmek,

p) Yıl sonu itibariyle Dernek faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Ankara Valiliği’ne bildirmek,

r) Dernek adına bir ticari işletme açmak, kapatmak, ticari işletmenin yöneticilerini ve bu yöneticilerin görev ve yetkilerini belirlemek.

Başkan’ın Görevleri:

15.2 – Başkan, Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder, yazışmaları imzalar, Dernek çalışmalarını yürütür ve denetler, Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet eder, toplantı günlerini ve gündemini belirler, toplantıyı yönetir, Genel Kurul toplantısını açar ve yoklama yapar.

Başkan Yardımcısı’nın Görevleri:

15.3- Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlerini yürütür. Genel Sekreterin yokluğunda muhasebe fişlerini Sayman Üye ile birlikte kontrol ederek imzalar.

Genel Sekreter’in Görevleri:

15.4- Derneğin idari işlerini ve Merkez Büro çalışmalarını koordine eder, Başkanın verdiği yetki dahilinde yazışmaları imzalar, Başkan ve Başkan Yardımcısının yokluğunda Başkanın görevini yürütür, aylık mizan, gelir-gider bütçesi ve diğer tabloları ve muhasebe fişlerini Sayman Üye ile birlikte kontrol ederek imzalar, Yönetim Kurulu Toplantısı günü ve gündeminin belirlenmesinde Başkana yardımcı olur, Genel Kurul’a sunulacak çalışma dönemi içindeki faaliyet raporunu ve Genel Kurul gündemini hazırlar.

Sayman Üye’nin Görevleri:

15.5- Sayman Üye; Derneğin gelir-gider hesaplarının ve bunlarla ilgili defter ve belgelerin yasa ve tüzüğe uygun olarak yürütülmesini koordine eder, Dernek gelirlerine ait alındı belgelerini ve aylık mizanları ve raporları imzalar, Genel Sekreterle birlikte muhasebe fişlerini kontrol ederek imzalar, yıl içinde gelir-gider bütçesinin takibini yapar ve gelecek üç yıllık çalışma döneminin bütçesini hazırlar.

DENETİM KURULU:

Madde 16‑

16.1- Denetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından üç yıl için üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca seçilir.

16.2- Denetim Kurulu Üyeleri ilk toplantıda aralarından bir Başkan seçerler. Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Yönetim Kurulu kararlarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

16.3- Denetim Kurulu’na seçilen tüzel kişiler bu Kurulda en yüksek yöneticileri veya bu yöneticiler tarafından kuruluşları bünyesinden seçilecek birer kişi tarafından tam yetki ile temsil edilirler. Bu şekilde görevlendirilen temsilcilerin kuruluşlarınca geri çekilmesi veya kuruluşlarından ayrılması halinde yerlerine aynı nitelikte yeni bir yetkili temsilci geçer.

16.4- Denetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda yedek üyeler Denetim Kurulu’na katılırlar. Yedek üye, yerini aldığı asıl üyenin geri kalan süresini tamamlar.

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR :

Madde 17:

17.1‑ Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri Ankara Valiliği’ne yazılı olarak bildirilir.

17.2‑ Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri görevlerinin ifası dolayısıyla ücret alamazlar. Ancak, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için yaptıkları zorunlu harcamaları karşılamak üzere, Genel Kurul kararı ile kesinleşen bütçede miktarı belirlenen huzur hakkı ödenebilir.

MERKEZ BÜRO VE GENEL KOORDİNATÖR

Madde 18 – Derneğin Merkez Büro işleri Yönetim Kurulu’nun denetimi altında yeteri kadar personel tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Dernek üyelerinden veya Dernek üyeleri dışından bir Genel Koordinatör tayin eder. Genel Koordinatörün görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Diğer ücretli Merkez Büro personelinin çalışma şartları Genel Koordinatörün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu’nun sekreterya hizmetleri Genel Koordinatör tarafından yürütülür. Genel Koordinatör, Dernek Merkez Büro personelinin amiridir.

Genel Koordinatör ve Büro personeli’nin çalışma usul ve esasları bir Yönetmelikle belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 19 ‑ Derneğin Gelirleri;

a) Genel Kurul kararı ile kesinleşen gelir bütçesinde miktarı belirlenen ve üyelerden bir kez tahsil edilen Derneğe giriş aidatı,

b) Genel Kurul kararı ile kesinleşen gelir bütçesinde miktarı belirlenen ve üyelerden tahsil edilen yıllık aidat ve gecikme cezaları,

c) Genel Kurul kararı ile kesinleşen gelir bütçesinde miktarı belirlenen ve Derneğin amaçlarına uygun büyük organizasyonların giderlerini karşılamak üzere üyelerden ayrıca alınacak katkı payları,

d) Dernekçe yapılacak yayınlar, kongre, konferans, sempozyum, eğitim semineri, açık oturum, panel, sergi ve proje gibi faaliyetler nedeniyle sağlanan bağışlar, yardımlar ile ticari işletmeden Derneğe aktarılacak net gelir-gider farkı,

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f) Bağış ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Dernek, bir takvim yılı içinde elde ettiği gelirlerin en az yasalarda belirtilen orandaki miktarını Dernek amaçları için harcar.

DERNEĞİN DEFTERLERİ VE HESAP DÖNEMİ :

Madde 20‑ Dernek, Dernekler Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre gerekli olan defterleri tutar.

Derneğin hesap dönemi takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

GELİR VE GİDERDE USUL:

Madde 21‑ Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerini saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır ve Ankara Valiliği tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylanan alındı belgeleri kullanılır. Alındı belgesinde ödeme yapan ve bağışta bulunanın açık kimliği bulunur.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI:

Madde 22- Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na, koşul ve usulleri belirlenmek kaydıyla tüzel ve gerçek kişilerden borç alma yetkisi verebilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 23‑ Derneğin iç denetimi Dernek Tüzüğü’ne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 24‑ Tüzük hükümleri, Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma ve en geç onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilme koşulu ile Genel Kurulca değiştirilebilir. Değişiklikler yeterli toplantı nisabı sonucu toplantıya katılan mevcut üye sayısının 2/3’nün oyu ile sağlanır.

FESİH:

Madde 25‑

a) Dernek Genel Kurul’u, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’nün toplantıya katılması şarttır,

b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 12. maddesine göre üyeler toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır,

c) Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Ankara Valiliğine yazı ile bildirilir,

d) Dernek Genel Kurul kararı ile feshedildikten sonra, Derneğin bütün para, mal ve haklarının nereye intikal edeceği Genel Kurul kararı ile belirlenir,

e) Bu işlemlere fesih, kendiliğinden dağılma veya kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Madde 26‑ Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun birinci kitabının ikinci faslı olan Dernekler kısmı hükümleri ile bu hükümlerde yapılan ve yapılacak değişiklikler uygulanır.

Madde 27‑ Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde gösterilen ve değişikliklerle getirilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

Madde 28 – KURUCU ÜYELER:

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, Ekonomi Bakanlığı Elektrik Işleri Etüt Idaresi namına; Cemil GÖKÇEN (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı) Elektrik Işleri Etüt Idaresi Genel Direktörü, Ankara‑ Maltepe, Yeşilırmak Sokak, Hasan Tahsin Apartmanı No: 5),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, Ekonomi Bakanlığı Etibank namına; Salim ÖKER, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı) Etibank Genel Müdür Muavini (Enerji), (Ankara‑Yenişehir Karanfil Sokak Karanfil Apartmanı No: 12),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, Ekonomi Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü namına; Dr.Necdet EGERAN, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı), (M.T.A. Ilmi Grup Müdürü, Ankara Yenişehir Menekşe Sokak No:8/4),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, İstanbul Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü namına; Sadık ERENGİL, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı), (İstanbul Laleli Caddesi Sait Efendi Sokak No: 42/2),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, İstanbul Teknik Üniversitesi namına; Prof.Dr.Fuat KÜLÜNK, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı), (İstanbul Ayazpaşa, Kamarot Sokak İstanbul Palas No: 15),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, Ankara Belediyesi Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi namına, Emin İPLİKÇİ, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı), (Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi Umum Müdürü, Ankara‑Yenişehir Toros Sokak Müessese Evi No: 52),

Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetine haiz, Bayındırlık Ortaklık ve Kurumları Dairesi Reisliği namına; İhsan YUNUSOĞLU, (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı), (Fen Heyeti Müdürü, Atatürk Bulvarı Yağcıoğlu Apartmanı No: 257/4 Yenişehir‑Ankara).