Gerçek Kişiler İçin Üyelik Koşulları

  • Tüzüğümüzün Madde 2 ve 3’de belirtilen  amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemeleri,
  • Bir kereye mahsus kayıt ücretini ve yıllık aidatını (ve olması halinde gecikme cezasını) her yılın en geç 30 Haziran tarihine kadar ödemeyi kabul etmeleri,
  • İlgili Kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları,
  • Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler, enerji veya enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları, çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış olmalıdır.

Derneğe üye olmak üzere yazılı istekte bulunanların durumları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır.

Kayıt Formu ekinde;

  • Profesyonel öz geçmiş,
  • Enerji ile ilgili yayınlanmış eserler listesi,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Üyelerimizden iki  referansı mektubu  ile başvuru yapılır.

2024 yılı gerçek kişiler için üyelik aidatı 600,00 TL’dir.

Not: Tüzüğümüz gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe giriş tarihindeki üyelik aidatı kadar da giriş aidatı alınmaktadır.