Tüzel Kişiler İçin Üyelik Koşulları

 • Tüzüğümüzün Madde 2 ve 3’de belirtilen  amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemeleri,
 • Bir kereye mahsus kayıt ücretini ve yıllık aidatını (ve olması halinde gecikme cezasını) her yılın en geç 30 Haziran tarihine kadar ödemeyi kabul etmeleri,
 • İlgili Kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanunu’nda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları,
 • Tüzel kişilerin üye olabilmeleri için enerji ve çevre işleri ile ilgili araştırma, etüt, planlama, projelendirme, yatırım, finansman temini, enerji tesisi kurmak veya ilgili teçhizatı imal etmek, enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ve tüketimi ve çevreyi koruma konularından en az biri ile ilgili olmaları gerekmektedir.
 • Enerji ve çevre konularına ilgi duyan veya faaliyet gösteren, Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda katkıda bulunmak isteyen;
  • Kamu ve özel sektör kuruluşları,
  • Endüstri, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik kuruluşları,
  • Bilimsel ve teknik araştırma ve eğitim kurumları,
  • Meslek odaları, birlikler, dernekler ve vakıflar, enerji sektörü ile ilgili sendikalar üye olabilirler.

Derneğe üye olmak üzere yazılı istekte bulunanların durumları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır.

Kayıt Formu ekinde;

 • Şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi, ana sözleşmesi ve imza sirkülerinin eklenmesi,
 • Kurumlar için temsilcilerin imza sirküleri ve yetki belgeleri, tüzük, kuruluş kanunu vb kuruluş mevzuatının yayınlandığı Resmi Gazete örneği,

2023 yılı şirketler için üyelik aidatı 10.000,00 TL’dir.

Not: Bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe giriş tarihindeki üyelik aidatı kadar da giriş aidatı alınmaktadır.