ÖZET

Yenilenebilir enerji, Japonya’nın ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayanan enerji kaynaklarında henüz önemli bir etki yaratmadı. 2011’den sonra Fukuşima’daki nükleer santraldeki olaylar deprem ve tsunami, Japon enerji politikasında, yenilenebilir enerjinin daha önemli bir rol üstlenmesi gereken temel bir değişime işaret etti. Bir FiT (Sabit fiyat garantisi) düzenlemesi başlangıçta hızlı yenilenebilir enerji dağıtımını teşvik etse de bu kısa sürede mali olarak sürdürülemez hale geldi. Bu nedenle Japonya, 2017 yılından bu yana, yenilenebilir enerjilere ulusal geçişi yönlendiren temel politika aracı olarak ihaleleri seçti.

Japonya, dünyadaki en büyük beşinci enerji tedarikçisi ve tüketicisidir. Kişi başına toplam nihai enerji tüketimi (TFEC) 2002’de zirveye ulaştı, ancak ekonomik büyümeye rağmen o zamandan beri otuz yıl öncesindeki seviyelere düştü. Aslında, 2018’de kişi başına TFEC, 1990’dakinin altındaydı. Bunun arkasındaki ana neden, Japonya’nın 1970’lerden 2019’a kadar uygulanan çok sayıda politika ve önlemle birlikte enerji verimliliğine verilen önemdir. Buna göre, enerji yoğunluğu 2000-2018 döneminde 4,8 megajoule (MJ) / USD’den 3,4 MJ / USD’ye düşerek %29’dan fazla iyileştirildi.

Japonya, enerji talebini karşılamak için, 2018’de toplam birincil enerji arzının %95’inden fazlasını sağlayan fosil yakıtlara bağlı. Neredeyse ihmal edilebilir yerli fosil yakıt üretimi ile Japonya, 2018’de petrolünün %99,7’si, kömürünün %99,3’ü ve doğalgaz ihtiyacının %97,5’i için ithalata bağımlıydı. Elektrik, 2018’de ülkedeki TFEC’in neredeyse üçte birini (%30) temsil ediyordu. Bu, 2017’deki küresel ortalama olan %21,8’den oldukça yüksek bir paydır. Tarihsel olarak nükleer enerji, Japonya’nın elektriğinin üçte birini üretiyordu. Ancak 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi’nin ve ardından Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen kazanın ardından, tüm nükleer santraller kapatıldı ve o zamandan beri sadece küçük bir kısmı yeniden açıldı. Bu nükleer kapasitenin çoğu fosil yakıtlarla değiştirilmiş olsa da 2011’den beri yenilenebilir enerji elektrik üretiminde artan bir rol üstleniyor. Yenilenebilir enerjilerin elektrik üretimindeki payı 2010’da yaklaşık %10’dan 2018’de %16’ya yükseldi (Şekil 1). Yine de bu pay, 2018’deki %25’lik küresel ortalamanın çok altındaydı.

Şekil 1- Japonya’da Elektrik Üretimi Kaynaklara Göre (TWh), 2010-2018

2010 ve 2019 arasında, yenilenebilir kapasite (büyük hidroelektrik santrali hariç) 2,7 kat arttı (Şekil 2).

Şekil 2-Yenilenebilir Kurulu Kapasite (GW), 2010-2019

Kasım 2017 ile Ocak 2020 arasında beş güneş PV ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye çıkarılan kapasitelerin (hacimlerin) yanı sıra her tur için ortalama fiyat ve fiyat tavanları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1- Japonya’daki İlk Beş Tur Güneş Enerjisi İhalesinin Sonuçları

Japonya’daki nispeten yüksek ihale fiyatları, mevcut seçeneklerin göreceli rekabet gücüne bağlı olduğundan, ihalenin başarısız olduğu sonucunu vermez. Aslında, yenilenebilir kaynaklar Japonya’daki tek pahalı enerji üretim kaynağı değil; ülke aynı zamanda dünyanın en maliyetli kömür yakıtlı ve CCGT üretiminden bazılarına sahiptir. Bununla birlikte, bazı faktörlerin kombinasyonu, herhangi bir ülkenin yenilenebilir enerji ihalelerinde fiyatlara yön vermektedir. Bunlar dört kategoriye ayrılabilir:

 1. Kaynak bulunabilirliği, yerel tedarik zincirlerinin olgunluğu, enerji piyasası tasarımı ve maliyetler gibi ülkeye özgü koşullar finans, toprak ve iş gücü;
 2. Teklif verenin ve ihaleyi yapanın deneyimi ve alıcının güvenilirliği ile ilgili yatırımcı güven derecesi;
 3. Net hedefler, şebeke politikaları, öncelikli dağıtım ve yerel içerik kuralları dahil olmak üzere yenilenebilir enerji ile ilgili diğer politikalar;
 4. En düşük fiyatı elde etmek ve diğer hedeflere ulaşmak arasındaki ödünleşmeleri dikkate alan ihalenin tasarımı.

Japonya, yenilenebilir hedeflerine giden yolun yalnızca üçte birini elde etmek için yenilenebilir dağıtım için amaçlanan bütçesinin üçte ikisini kullandı. Bu bağlamda, Japonya’nın enerji dönüşümünü maliyet etkin bir şekilde desteklemek için bir sonraki politika aracı olarak ihaleler seçildi. Buna göre, Japonya’nın yenilenebilir enerji ihaleleri fiyatlandırılmıştır. 2017’den bu yana beş tur güneş PV ihalesi gerçekleştirildi ve 2018’den beri iki biyokütle ihalesi yapıldı. Bölgeye özgü deniz üstü rüzgâr ihaleleri Haziran 2020’de başlatıldı. Birinci ve beşinci güneş PV ihalesi (2017-2020) arasındaki fiyat üçte birden fazla (%36) azaldı.  Bu durumda yatırımcıların ihalelere olan güveninin artması bir rol oynamış olabilir, ancak solar PV modüllerinde düşen maliyetlerin ve toplam kurulu maliyetlerin etkisi daha büyük olabilir. Bununla birlikte, modül, inverter ve kurulum maliyetleri uluslararası olarak kıyaslandığında yüksek kalıyor ve bu nedenle Japonya’daki başlıca maliyet azaltma önceliğidir. Sonuç olarak, ihale fiyatı sonuçları, kaynak kalitesi farklılıkları dikkate alındıktan sonra bile, uluslararası ölçütlerle karşılaştırıldığında hala nispeten yüksektir. Bununla birlikte, daha yakından bakıldığında, fiyatların aslında ülkenin solar PV maliyetlerine yakın olduğunu ve belirli bir bağlamda rekabetçi fiyatları keşfetmek için ihalenin özelliklerinin altını çizdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, ihalelerin hala zorlukları var.

İhaleler gibi konuşlandırma politikalarının sosyo-ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, sırayla beş önemli politika türünü birbirine bağlayan politikaların etkinleştirilmesi gereklidir: 1) endüstriyel, 2) işgücü piyasası, 3) sosyal koruma, 4) eğitim ve beceriler ve 5) mali politikalar. Aynı zamanda, dağıtım ve etkinleştirme politikaları, entegre politikalarla (yani davranış politikaları veya sistem esnekliğini artırmak için önlemler) birlikte tasarlanmalıdır. Son olarak, ihaleler Japonya’nın yenilenebilir enerji hedeflerini takip etmesine gerçekten yardımcı olabilir, ancak yükü tek başına taşıyamazlar. Nihayetinde daha geniş bir elektrik sektörünün unsurlarıdır. Japonya’da büyük ölçekli projelerin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, dağıtılmış enerji giderek daha alakalı hale geliyor. İleriye bakıldığında, Japonya hem dağıtık enerji dağıtımının hem de ihalelerin bir arada var olabileceği bir çerçeveye ihtiyaç duyacak.

Rapordaki öne çıkan noktalar ise özetle aşağıdakiler gibidir:

 • 2017 yılında, sabit fiyat garantisi (FiT, feed in tariff) düzenlemesinin mali olarak sürdürülemez hale gelmesiyle, Japonya yenilenebilir enerji ihaleleri başlattı. Ekim 2020 itibarıyla Japonya, beş güneş fotovoltaik (PV) ve iki biyokütle ihalesi gerçekleştirdi ve Haziran 2020’de bölgeye özgü bir açık deniz rüzgâr ihalesi başlattı. 2020’de, 2022’de tanıtılacak bir prim garantisi (FiP,feed in premum) planı açıklandı.
 • Beş güneş PV ihalesinde, ilk olarak açıklanan toplam kapasitenin neredeyse üçte biri verildi (toplam 1.663 MW’lık ihalede 574 megawatt (MW)). Ayrıca yenilenebilir enerji ihaleleri yoluyla henüz hiçbir biyokütle projesi sözleşmesi yapılmadı.
 • Solar PV ihalelerindeki zorluk, çoğu süreç sırasında çekildiği için esas olarak nitelikli teklif verecek olanları elde tutmak olmuştur. Teklif verecek olanlar, şebeke bağlantısı ve arazi kullanılabilirliği ile ilgili kısıtlamaların yanı sıra ilk turdaki katı tahvil müsadere kurallarının teklif verme konusundaki ilgilerini azalttığını belirtti.
 • Solar PV ihalelerinde, ortalama fiyatlar birinci ve beşinci turlar arasında %35’ten fazla düştü. İlki Kasım 2017’de ağırlıklı ortalama 19,64 JPY (Japon yeni) / kilovat saat (kWh) (174 USD / MWh) olarak gerçekleşirken, beşincisi Ocak 2020’de 12,57 JPY / kWh (115 USD / MWh) olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Japonya’daki güneş PV fiyatları, 2018’de 56 ABD Doları/MWh olan küresel ortalamanın hala üzerinde. Japonya’daki güneş PV fiyatları, benzer makroekonomik koşullara ve güneş PV enerji sektörünün gelişme düzeyine sahip diğer ülkelerde elde edilenlere kıyasla yüksektir.
 • Nispeten yüksek ihale fiyatları, bir ihalenin başarısız olduğunu göstermez. Ortalama fiyatlar, Japonya’da güneş PV enerjisi için elektrik maliyetine yakındı. Aynı zamanda, ortaya çıkan fiyatlar ihalelerin tavan fiyatlarına yakındı ve bu da çeşitli turlarda katılımın azalmasına neden olan sorunların giderilmesi durumunda daha yüksek rekabetin fiyatları daha da aşağı çekebileceğini gösteriyor.
 • Japonya’da güneş enerjisi üretiminin yüksek maliyetinin arkasındaki ana faktör, nispeten yüksek kurulum ve inşaat maliyeti ile modül ve inverterlerin maliyetidir. Risk algısı da yüksek fiyatları açıklayabilir. Japonya’da teklif verecek olanlar, tazminat ve şebeke bağlantısı belirsizlikleri olmaksızın yüksek kısıntı oranları riskini hesaba katmalıdır.
 • Japonya bağlamında, şebeke bağlantısı ve arazi kullanılabilirliği kısıtlamaları nedeniyle ölçek ekonomileri önemli bir rol oynamamaktadır. Sonuç olarak, küçük ve yeni oyuncuların dördüncü ve beşinci turlara artan katılımı, fiyatların düşmesini engellememiştir.
 • Japon ihalelerinin karşılaştığı zorlukların çoğu, fiyat indiriminin ötesine geçen ihale içeriğinin tasarım unsurları aracılığıyla çözülebilir. Bu unsurlar şunlara odaklanabilir: yenilenebilir enerjilerin daha sorunsuz bir şekilde bütünleştirilmesi, projenin zamanında tamamlanmasının sağlanması ve / veya adil bir enerji geçişinin desteklenmesi.

Kaynak: “Renewable energy auctions in Japan: Context, design and results”, IRENA

İndirmek için tıklayın

Diğer İçerikler